Hệ thống Quan trắc khí thải (Cold dry) – Model SCEM-A08E

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục SCEM-A08E do Công ty TNHH Máy và TBCN Hoá Chất – Môi trường MECIE là hệ thống nhập khẩu châu Âu. Hệ thống đồng thời đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật theo thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường